GDPR – Ochrana osobních údajů

Dne 27. dubna 2016 vydal Evropský parlament a rada EU „Nařízení o ochraně osobních údajů“ (dále také GDPR z anglického General Data Protection Regulation) stanovující nová práva pro fyzické osoby a zejména nové povinnosti pro správce a zpracovatele osobních údajů. Ustanovení tohoto Nařízení budou platná od 25. 5. 2018. Jste na ně připravení?! Nemusíte se obávat velkých sankcí za jejich nedodržování?
S naší pomocí to zvládnete.

Dílčí služby související s GDPR

 

  1. GAP analýza

Analýza zmapuje způsob zacházení s osobními údaji ve Vaší společnosti a odhalí (ne)soulad mezi stavem zpracování osobních údajů a požadavky GDPR.

  1. Analýza rizik

Provedeme analýzu rizik se zaměřením na osobní údaje a aplikace, v kterých se zpracovávají. Výsledná informace pomůže naplánovat další kroky a zabezpečit osobní údaje v souladu s Nařízením.

  1. Compliance roadmap

Vytvoříme Vám plán jednotlivých kroků, které by Vaše firma měla učinit, aby vyhověla nárokům GDPR včetně odhadu pracnosti a nákladů.

  1. DPO outsourcing

Řada organizací bude mít za povinnost jmenovat pověřence ochrany osobních údajů (DPO - Data Privacy Officer). Naše společnost nabízí outsourcing této nové role a to trvale či dočasně. Naši pracovníci mají odpovídající vzdělání i certifikaci (EU GDPR DPO).

  1. DPIA

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA - Data Protection Impact Assessment) – provedeme v případě potřeby posouzení vlivu změn při zpracování dat na ochranu osobních údajů.

  1. Úprava a příprava bezpečnostní dokumentace

GDPR stanovuje nová práva subjektů údajů (právo na přístup k osobním údajům, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů), která Vám pomůžeme promítnout do interních předpisů.

  1. Úprava interních procesů

GDPR stanovuje nové povinnosti správce/zpracovatele osobních údajů (např. oznamovací povinnosti, povinnost spolupráce s dozorovým útvarem a mnohé další), pomůžeme Vám je zapracovat do interních procesů.

  1. Ad hoc konzultace

Trápí Vás nějaký dílčí problém z oblasti ochrany osobních údajů a zvláštních kategorií osobních údajů?

Obraťte se na nás.